تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W019-10608-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط پالت

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,