تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R052-12279-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سیلندر تحت فشار

 , کپسول , فشرده ,