تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60099-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر مشترک)

راهنمایی , رانندگی , عبور , پیاده , عابر , دوچرخه , مشترک , مسیر ,