تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60112-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی راه از چپ باریک می شود

راهنمایی , رانندگی , جاده , مسیر , چپ , باریک ,