تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N049-10283-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ورود افراد متفرقه ممنوع

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,