تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R034-12273-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایستادن ممنوع

 , نایستید ,