تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N005-12273-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایستادن ممنوع

 , نایستید ,