تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B035-12295-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی برای بلند کردن صحیح اشیاء بدون خم شدن ، بنشینید و از پا های خود کمک بگیرید

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,