تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R043-50042-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سطح داغ

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,