تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R043-50056-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 80 کیلومتر

Speed , 80 , سرعت , 80 ,