تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R045-50057-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بار معلق

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,