تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R001-50063-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی غیر قابل آشامیدن

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,