تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G071-12257-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محل استعمال سیگار

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,