تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G005-12257-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محل استعمال سیگار

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,