تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G045-50036-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی معلولین

Disabled , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,