تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60142-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی خروج از راه اصلی از راست

راهنمایی , رانندگی , خروج , اصلی , راه , خیابان , راست ,