تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y053-10345-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی در هنگام کار دستگاه تعمیر و روغن کاری ممنوع است

x , تعمیرات , گریس ,