تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W021-12246-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کلید قطع اضطراری

Stop , خاموش ,