تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10326-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی بلند کردن اجسام به تنهایی باعث آسیب می شود ، برای بلند کردن یا جابجایی اجسام سنگین از شخص دیگری کمک بگیرید

Lift , سنگین , کمر ,