تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R055-09985-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی مخازن تحت فشار

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,