تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P002-60210-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان منطقه توقف ممنوع

راهنمایی , رانندگی , توقف , پایان ,