[ W019-11646-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول ها را با زنجیر مهار کنید

 , سیلندر , ببندید , بستن ,