تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W027-10157-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده آتش نشانی آب و گاز

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,