تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R048-10204-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی منطقه پر خطر

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,