تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y036-10218-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سطح لغزنده

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,