تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R071-10261-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر استنشاق

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,