تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y071-12266-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر مواد شیمیایی قابل اشتعال

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,