تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P002-60223-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی توقف مطلقا ممنوع

راهنمایی , رانندگی , توقف , مطلقاً , ممنوع ,