تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60259-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جاده باریک می شود 200 متر

راهنمایی , رانندگی , چپ , راه , جلوتر , باریک , جاده , 200 ,