تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R070-10087-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایست

Stop , ایست ,