تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R071-10301-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر آتش سوزی

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,