تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N069-10414-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر درگیری دست و لباس

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,