تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N055-10370-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی مواظب سر خود باشید

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,