تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B011-10266-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی در زمان انجام سرویس و تعمیرات دستگاه را از مدار خارج کنید

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,