تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y053-10301-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر آتش سوزی

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,