تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N036-10026-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر در بالای سر

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,