تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60076-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط مستقیم و گردش به راست مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , راست , گردش , دورزدن , مستقیم ,