تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y030-10205-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سطح لغزنده

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,