تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-10206-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی حفاری با عمق زیاد

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,