تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R045-50066-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر انفجار

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,