تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10355-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سیگار کشیدن و روشن کردن شعله ممنوع

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,