تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-10584-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سطح داغ

Surface , Hot , گرم , جسم ,