تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-11810-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بریدگی دست

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,