تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y071-10352-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر کپسول تحت فشار

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,