تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R048-11811-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر له شدگی دست

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,