تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W011-10335-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ارتفاع قلاب جرثقیل از زمین حداقل 2 متر باشد

x , جرثقیل ,