تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R061-10403-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر پرتاب پلیسه

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,