تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N017-11870-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر حرکت دورانی

 , چرخشی , گردشی ,