تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R077-12251-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی احتیاط جرثقیل سقفی

 , بارمعلق ,