تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W026-50084-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی بار را صحیح بردارید

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,